LOOP - Miljøskole

 

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
  Norsk

Metode

Presentasjon
Gruppearbeid
Rollespill

Opplegg

Opplegget går over tre dobbelttimer, med forslag til varierte elevaktiviteter. Læreren står fritt til å plukke fra opplegget slik at det på best mulig måte passer med undervisningen.

DEL 1 – POWERPOINTPRESENTASJON
Tidsbruk: en dobbelttime

Læreren går igjennom powerpointpresentasjonen som inneholder:

Introduksjon til emnet: Miljø, gjenvinning og kretsløp. Send en mail til fredrikke@loop.no om du ønsker å få presentasjonen tilsendt.  (Vi jobber med å oppdatere den)

Diskusjonsoppgaver: Hvilke ting mener elevene er nødvendige å ha (hjemme, på skolen, i samfunnet ellers)? Har de ting som de egentlig synes er unødvendige? Tenker elevene på miljøet når de kjøper nye varer, eller kaster gamle? Hvorfor bør man se avfallsforebygging, kildesortering og materialgjenvinning i sammenheng med klimaet?
Nettjakt: Elevene går inn på nettstedet sortere.no. Her skal de finne svar på spørsmål om hvordan man kan kildesortere ulike typer avfall.
Filmen ”En råvare er en råvare”
Oppsummeringsspørsmål til filmen.

DEL 2 – GRUPPEARBEID
Tidsbruk: 1-2 dobbelttimer

Presentasjon eller rulleringsfremføring. Hver presentasjon skal vare ca. 5-7 minutter. Metoden for rulleringsfremføring er beskrevet her.

Gruppe 1: Hva er avfall? Hvorfor bør avfallsmengden reduseres? Hva kan vi gjøre for å redusere avfallsmengden?

Gruppe 2: Hva blir kildesortert materiale brukt til? Hvordan kan avfall brukes for å produsere energi?

Gruppe 3: Grei ut om avfallsordningen i Norge. Hvilke ulike måter kan man behandle avfall på?

Gruppe 4: Hva menes med farlig avfall? Hvordan blir farlig avfall tatt hånd om? Hvorfor er det svært viktig at farlig avfall leveres på riktig måte?

Gruppe 5: Grei ut om klimaendringene i Norge. Hvilke endringer er påvist, og hvilke endringer ser man for seg i fremtiden?

Gruppe 6: Hva er emballasje? Hvorfor kan man si at materialgjenvinning og energiutnyttelse av emballasje gir stor miljøgevinst? På hvilken måte kan også emballasje være en stor kilde til forurensing og forsøpling?

Gruppe 7: Hva er avfallsdeponering? Hvilke miljøutfordringer knyttes til avfallsdeponering? Hvordan arbeides det for at deponering av avfall skal skje på en kontrollert og forsvarlig måte?

Elevene kan bruke loop.no, sortere.no og Miljøstatus for å finne svar på spørsmålene.

DEL 3 – ROLLESPILL
Tidsbruk: en dobbelttime

Dette rollespillet fungerer best dersom elevene har satt seg litt inn i problematikken på forhånd, for eksempel gjennom arbeid med de andre oppgavene, eventuelt egenstudium av filmene i gjenvinningsskolen eller sortere.no.

Fire eller flere elever får i oppgave å representere hver sin mennesketype: en er svært opptatt av all slags kildesortering, en synes det holder å sortere papir, en annen sorterer av og til, en synes alt dette bare er noe tull osv. Gruppene får vite at det skal bygges et gjenvinningsanlegg i nærområdet. De får i oppgave å argumentere mot hverandre.

Det kan være nyttig å avslutte undervisningen med en diskusjon om hvorvidt én persons innsats er av noe særlig betydning. Her kan man gjerne vise til at dersom man kjøper to nye klesplagg i måneden eller to par sko, bidrar man til 500 kilo CO2-utslipp i løpet av et år. Dette tilsvarer like mye som en bil slipper ut på kjøring i 250 mil (Kilde: Industriell økologi, NTNU). Størstedelen av klær og sko vi importerer, produseres i Kina. Er det mulig å ta hensyn til Kina, og vår evne til å kjøpe, og miljøet – samtidig?

Kompetansemål

Opplegget er spesielt egnet for norsk Vg1 studieforberedende program og norsk Vg1+Vg2 yrkesfaglige program, men opplegget kan tilpasses alle trinn på videregående skole.

Undervisningsopplegget kan knyttes til følgende kompetansemål for norsk Vg1st og norsk Vg1+Vg2yf. Elevene skal:

 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk