LOOP - Miljøskole

 

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
  Naturfag

Metode

Film

Gruppearbeid

Diskusjon

Opplegg

Ettersom dagens unge er morgendagens beslutningstakere, er deres syn på klimautfordringen avgjørende for en bærekraftig framtid. Målet med dette undervisningsopplegget er derfor å vekke tanker om hvordan klimaspørsmålet bør håndteres. Opplegget går over 4-5 skoletimer, med blant annet forslag til diskusjon og gruppearbeid. Læreren står fritt til å plukke fra opplegget slik at det på best mulig måte passer med undervisningen.

 

DISKUSJON OG ARBEID KNYTTET TIL FILMEN
Tidsbruk: 3 timer

Introduksjon. Det er en fordel om elevene på forhånd har arbeidet med utfordringer knyttet til globalisering slik at opplegget kan starte med en kort oppsummering og diskusjon av noen av de negative følgene av globalisering:

 • Hvorfor kjøper og selger folk varer og tjenester på tvers av landegrenser?
 • Hvorfor har vi bygd opp et omfattende transportsystem over store deler av verden for leveranser av varer og tjenester?
 • Hvorfor er egentlig den forurensingen som globaliseringen fører med seg et problem?

Elevene bør kunne peke på at det ikke er heldig for miljøet at markedet vokser og at varer derfor må fraktes over svært store avstander. Denne transporten sysselsetter mange mennesker, men den forurenser også. På den annen side kan man si at varene blir produsert der det er mest naturlig. Kapitalen blir dermed investert der den gir størst avkastning. Dette fører til at arbeidskraften flytter dit det er arbeid å få. Derfor kan man også hevde at når kapital og varer nærmest flyter fritt, blir ressursene mer effektivt utnyttet.

Kompetansemål

Etter Vg1 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 • vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
 • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
 • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
 • gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 • vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
 • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
 • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer

Andre oppgaver for samme trinn

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk