LOOP - Miljøskole

 

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
  Samfunnsfag

Metode

Film
Gruppearbeid

Opplegg

Dette undervisingsopplegget knyttes opp mot læreplanmål under hovedområdet «arbeidsliv». Opplegget går over 4-5 skoletimer, der elevene blant annet må innhente informasjon om ulike yrker, også innen gjenvinningsbransjen, reflektere over verdien av å ha et yrke,sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling og beskrive sitt drømmeyrke.

OPPGAVE 1
Tidsbruk: ca. 1 skoletime

I filmen ‘Sorteringsteknologi for avfall‘ møter vi personer i ulike yrker, bl.a. rådmann, informasjonsleder, fabrikksjef, operatør, driftsleder, driftssjef, teknisk sjef, salgssjef og to personer som er formenn. Noter hvorvidt yrkene i filmen er representert av kvinner eller menn. Hva er ditt drømmeyrke? Er det forskjell i klassen på hva jentene og guttene drømmer om?
Diskuter hvorvidt dette kan ses i lys av tradisjonell kjønnsrolletenkning.

OPPGAVE 2
Tidsbruk: ca. 30 min

Les artikkelen «Slik blir framtidas yrker«. Denne artikkelen ble skrevet i 2010. Synes du artikkelforfatteren traff? Hvilke muligheter og utfordringer tror du det blir i arbeidsmarkedet i fremtiden? Hvorfor mener man at klimaforandringer kan åpne opp for nye arbeidsplasser?

OPPGAVE 3
Tidsbruk: ca. 1 -2 skoletimer

Vest Tank i Gulen kommune i Sogn og Fjordane var tidligere et mottaks- og behandlingsanlegg for farlig avfall. I mai 2007 eksploderte deler av anlegget. Ulykken er et eksempel på hvor galt det kan gå dersom en bedrift driver ulovlig behandling av avsvovlingsavfall. Finn ut hva som var bakgrunnen for ulykken, og hvilke konsekvenser den fikk. Diskuter deretter etiske utfordringer i arbeidslivet med utgangspunkt i det du har funnet ut om Vest Tank ulykken.

OPPGAVE 4
Tidsbruk: ca. 2 skoletimer

Gå inn på nettsiden sortere.no Velg to eller tre av produktene du ser på forsiden. Vurder hvor bærekraftig produktene er ved å følge dem ”fra vugge til grav”.
I dette arbeidet bør du bør spørre deg om hvor råvarene kommer fra og hvordan de er bearbeidet. Videre bør du se på hvorvidt produksjonen eller frakten av varen har medført miljøbelastninger. Du må også finne ut om produktene i seg selv fører til miljøbelastninger. Videre må du ta for deg hvor lang levetid produktene har, og hva som skjer med produktene når de blir kastet.

Resultatene kan gjerne presenteres.

Kompetansemål

Etter Vg1/Vg2 i videregående opplæring

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • definere begrepene levestandard og livskvalitet, gjøre greie for årsaker til at levestandarden i Norge har økt og diskutere om økningen har ført til bedre livskvalitet
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringar på arbeidsmarkedet i dag
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 • gjøre greie for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter å redusere arbeidsledigheten på
 • diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
 • gjøre greie for organisasjonenes plass i det norske arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønn og arbeidsvilkår
 • vurdere utfordringer ved å etablere en bedrift
 • trekke ut hovudlinjene i resultat- og balanseregnskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk