LOOP - Miljøskole

 

Om miljøsertifisering

Filmen «En skole blir grønn» handler om en videregående skole som skal miljøsertifisere seg. Men hvor begynner vi og hva slags miljøsertifisering skal vi søke om? Vi har laget en oversikt over de vanligste sertifiseringsordningene i Norge og en oppskrift på hvordan man går fram for å bli en miljøsertifisert skole eller barnehage.

Hvilke miljøsertifiseringer kan vi søke om?

Det er to sertifiseringsordninger som gjelder for skoler og barnehager: Grønt Flagg og Miljøfyrtårn. I tillegg kan barnehager også bli Svanemerket.

Hva er forskjellen?

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt Flagg-programmet er et pedagogisk verktøy for å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Det er opp til barnehagen eller skolen selv å bestemme hvilket prosjekt de vil gjennomføre, og de må lage en prosjektplan som skal godkjennes av Grønt Flagg.

Miljøfyrtårnsertifisering er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter, herunder også barnehager, grunnskoler eller videregående skoler. Skoler og barnehager som gjennomgår en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Bransjekravene inkluderer miljøpedagogikk, HMS internkontroll og ulike miljøtema. Miljøanalysen må gjøres sammen med en godkjent konsulent.

Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?

Grønt Flagg:
Søknad om sertifisering kan sendes 6 måneder etter at skolen/barnehagen har sendt inn registreringssøknaden og miljøprosjektene er satt i gang.

Miljøfyrtårn:
Arbeidet fram mot sertifisering tar vanligvis mellom fire og seks måneder.

Hvor lenge varer sertifiseringen?

Grønt Flagg:
Sertifikatet gjelder for ett år av gangen. Hvert år må det sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Kravet til resertifisering er det samme som ved førstegangssertifisering.

Miljøfyrtårn:
Sertifikatet er gyldig i 3 år. For å bli resertifisert må man kontakte sertifisøren i god tid før sertifikatet utløper på dato. Det må leveres en årlig miljørapport som dokumenterer virksomhetens miljøprestasjoner over tid.

Hva koster det?

Grønt Flagg:
1500,- per år. Avgiften inkluderer flagg og sertifikat første år.

Miljøfyrtårn:
Etableringsgebyr – fra kr 1850 til kr 11000 avhengig av antall årsverk.
Medlemskontingent – fra kr 800 til kr 10500 avhengig av antall årsverk.
Sertifikat: kr 500 + kr 300 i ekpedisjonsgebyr. (begge eks. mva)
Konsulenthonorar: Timeprisen for konsulenter varierer fra kr 350 – kr 1200 per time. Konsulenter bruker i gjennomsnitt 20-30 timer pr skole og 15-20 timer pr barnehage i miljøanalysen.

Hvordan bli Grønt Flagg-sertifisert?

Se søkerveiledningen eller Kom i gang – Grønt Flagg brosjyre for mer detaljert informasjon.

1. Skolens eller barnehagens styre beslutter at det skal søkes om deltakelse. Et miljøråd (prosjektgruppe) etableres.

2. Søkeren oppfordres til å gjennomføre en miljømessig tilstandsvurdering av situasjonen ved skolen eller barnehagen.

3. Ett miljøtema for søknadsprosjektet velges.

4. En miljøhandlingsplan utarbeides i samarbeid mellom elever, lærere, andre tilsatte og foreldre. Planen godkjennes av skolens/barnehagens ledelse og styre.

5. Søknad om registrering (eget skjema) sendes til FEE Norway. Miljøhandlingsplanen skal sendes som vedlegg til denne søknaden.

6. Aktivitetene og tiltakene som er planlagt og beskrevet i miljøhandlingsplanen settes i gang.

7. Søknad om sertifisering (eget skjema) kan sendes 6 måneder etter at skolen/barnehagen har sendt inn registreringssøknaden og miljøprosjektene er satt i gang.

8. En prosjektrapport skal sendes sammen med søknaden. Denne skal inneholde:

* Tema (overskrift og kort introduksjon)
* Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater
* Pedagogisk innhold, informasjon (intern/ekstern), presseomtale etc.
* Miljøregler
* Evaluering
* Vedlegg: Bilder, tegninger etc.

9. En ny/oppdatert miljøhandlingsplan for kommende periode skal også legges ved søknaden.

10. Søknad om sertifisering skal være signert av rektor samt ordfører eller en administrativ leder i kommunen / fylkeskommunen før sertifisering kan finne sted og det grønne flagget tildeles.

11. Søknaden vurderes i henhold til et evalueringsskjema som er basert på oppfyllelsen av de sju kriteriene. Svar på søknaden sendes i posten sammen med flagg og Eco-Schools sertifikat.

Søknad om fornyet sertifisering skal sendes til FEE Norway årlig for å beholde sertifikat og flagg. Kravet til innhold i denne er det samme som ved søknad om førstegangssertifisering.

Hvordan bli Miljøfyrtårnsertifisert?

Se Stiftelsen Miljøfyrtårn for mer detaljert informasjon

1. Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårn-sertifisert, oppretter ledelsen en Miljøgruppe (normalt 5-6 personer).

2. En ekstern konsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder. Konsulenten skal være godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og ligger på listen over konsulenter/internkonsulenter. Konsulenten er normalt miljøgruppens sekretær.

3. Miljøgruppen blir i første omgang enige om hvilke tema som er mest aktuelle for miljøanalysen. Disse temaene inngår i bransjekravene og skal vurderes:

* Internkontroll HMS
* Arbeidsmiljø
* Innkjøp og materialbruk
* Avfall
* Energi
* Transport
* Utslipp til luft
* Utslipp til vann
* Estetikk

4. Miljøfyrtårn bygger på HMS. Det bør derfor først klargjøres om virksomheten har et etablert og fungerende HMS-system. Dersom virksomheten ikke har et etablert og fungerende HMS-system må dette etableres før arbeidet med miljøanalysen kan fortsette.

5. I samarbeid med konsulenten kommer man fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og de ansatte for å oppnå et godt resultat.

6. Etter gjennomført miljøanalyse skal konsulenten skrive en avsluttende konsulentrapport. Denne skal beskrive status ved oppstart, selve prosessen, tiltak som er gjort og tiltak som forutsettes gjort før bedriften er klar for sertifisering. Etter avsluttet arbeid laster konsulenten opp konsulentrapporten på ”Min side” i Miljøfyrtårnportalen.

7. Barnehager og skoler må oppfylle 2 bransjekrav for å bli sertifisert: krav til alle bransjer og en spesifikk for bransjen.

Lenker til bransjekravene:
Alle bransjer
Bransjekrav for barnehage
Bransjekrav for grunnskole/SFO
Bransjekrav for videregående skole/folkehøgskole

8. Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles et diplom og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

9. Det er kommunen som er ansvarlig for selve sertifiseringen. Konsulenten skal forsikre seg om at kommunen følger opp sertifiseringen.

10. Alle som har fått Miljøfyrtårnsertifisering skal utpeke en miljøansvarlig for å sikre at miljøarbeidet fortsetter. Dette er helt avgjørende for at miljøarbeidet blir skikkelig forankret i barnehagen eller skolen.

11. Etter sertifisering skal virksomheten årlig fremme en miljørapport som inneholder neste års miljøhandlingsplan. Rapporten skal fremmes til kommunen innen 1 april.
For eksempel: Miljørapporten for 2010 fremmes til kommunen innen 1 april 2011. Miljøhandlingsplanen for 2011 skal vedlegges.